Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat

REZSINULLÁZÓ Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hatályos: 2017. január 31-től

Tartalom
1. A szabályzat célja és hatálya
2. Jelen szabályzattal érintett, gyakran használt Fogalmak
3. A személyes adatok kezelések szabályai és célja
4. Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása
5. Adattovábbítás külföldre
6. Adatbiztonsági rendszabályok és tárolt adatokra vonatkozó információk
7. Ügyintézési hely
8. Jogorvoslat
9. Adatvédelmi nyilvántartás
10. Ellenőrzés
11. Záró rendelkezések
1. sz. melléklet. Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató

1. A szabályzat célja és hatálya

E szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy meghatározza a REZSINULLÁZÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság) Társaságnál vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát.

A szabályzat célja továbbá, hogy a Társaságnál biztosítsa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján a személyes adatok védelmét és biztonságát. A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

2. Jelen szabályzattal érintett, gyakran használt Fogalmak

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illetően érintett elsősorban a Társaság természetes személy ügyfele.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága: személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, a céleléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Rezsinullázó szolgáltatás: A Rezsinullázó szolgáltatás keretén belül ingatlanok energetikai rendszerének felülvizsgálatát végzi a Társaság, továbbá a felülvizsgálat alapján komplex energetikai megoldást ajánl az ügyfél részére, mely tartalmazza a legkorszerűbb és hatékonyan megújuló energiaforrásokon alapuló technológiákat, az ingatlan gáz-, és villanyfogyasztással járó költségeinek nullázása/vagy jelentős csökkentésére vonatkozó tervek kidolgozását, és az Ügyféllel kötött szolgáltatásvállalkozási szerződés alapján a szükséges berendezések és anyagok beszerzését, valamint ezek ingatlanba történő beépítését és beüzemelését, utólagos karbantartását.

Alvállalkozó: Az a gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó, amely, vagy aki a rezsinullázó szolgáltatás igénybevétele során a Társaság részére szolgáltatást nyújt, terméket értékesít.

 

3. A személyes adatok kezelések szabályai és célja

A Társaság személyes adatot a tevékenységével, azaz a Rezsinullázó szolgáltatás nyújtásával, vagy ilyen szolgáltatás ajánlásával, a szolgáltatásra vonatkozó reklám-, és marketing tevékenység érdekében, azzal (energiahatékonysági komplex szolgáltatás, építőipari-kivitelezési tevékenység, gazdasági tanácsadás, mérnöki-szakértői tevékenység) összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az érintett hozzájárulása alapján jogosult kezelni.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának engedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és megbízásból még adatkezelést végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

Az ügyfelek adatkezelésére vonatkozóan adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató készült, melynek célja az ügyfelek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről.

Az adatkezelési nyilatkozat és tájékoztatót alá kell íratni az ügyféllel, amennyiben személyes ügyintézésre kerül sor, ellenkező esetben elektronikus úton kell a hozzájárulását beszerezni, a honlapon található egyértelmű nyilatkozat (check box) beszerzésével. Telefonon történő adatátadás esetén az érintett beszélgetés rögzítésre kerül, melynek során tájékoztatja a Társaság az adatkezelésről.

Az aláírásra kerülő szerződések mellékleteként szerepel az említett adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató.

Adatkezelési célok:
A Társaság, mint szolgáltató, vállalkozási szerződések alapján nyújtja szolgáltatásait az ügyfeleknek. A szerződésekkel kapcsolatban kezelésre kerülnek ügyféladatok, az ügyfél személyes adatai, melyek jelen szabályzatban részletesen felsorolásra kerülnek.

A Társaság a www.rezsinullazo.hu honlapján érdeklődő ügyfelek adatait rögzíti, majd a megadott elérhetőségi adatokon keresztül a hozzájárulás függvényében az érintettet a Társaság szolgáltatásaira vonatkozó ajánlattal keresheti meg.

A Társaság személyesen megkeresés útján, az érintettek felkeresésével, megszólításával is gyűjt adatot, majd a megadott elérhetőségi adatokon keresztül a hozzájárulás függvényében ajánlattal keresheti meg az érintettet.

A Társaság az érintett hozzájárulásának megadása esetén az érintett adatát későbbi ajánlatadás, reklám-, marketing megkeresési célból jogosult tárolni, és az érintettet az adatkezelési időn belül megkeresni.

4. Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása

A Társaságon kívüli adattovábbítás és a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók csak össze, ha:

 • az érintett ehhez hozzájárult,
 • ezt a törvény megengedi,
 • és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Társaság a Rezsinullázó szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult a vele szerződéses viszonyban álló harmadik személy vállalkozók részére a tevékenységük ellátása céljából adatot továbbítani, így különösen mérnökök, tanácsadók, építőipari vállalkozók és más beszállítók részére.

A Társaság biztosítja, hogy csak azok az adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett alvállalkozó teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.

5. Adattovábbítás külföldre

A Társaság kizárólag Magyarországon végez adatkezelést, és nem kerül sor harmadik országba történő adattovábbításra.

6. Adatbiztonsági rendszabályok és tárolt adatokra vonatkozó információk

A számítógépes hálózaton tárolt adatok
A hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerverek fájlrendszerét az adatvesztést elkerülő módon kell kialakítani (RAID technológia). A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból mentést kell készíteni. A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan kell gondoskodni.

A társaság hálózatán kezelt személyes adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani. A személyes adatok nyilvánosságra hozatalát technikailag nem lehet megakadályozni, ezért e szabályzat 4. pontja szerinti üzleti titok kezelést kell alkalmazni.

A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

Kezelt adatok köre: név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés jogalapja: 2013. évi V. törvény és 2011. évi CXII. törvény

Adattárolás határideje: az adatfelvételtől, illetve a szerződés megszűnésétől számított 5 év

Adattovábbítás: a Társaság alvállalkozói részére, számlázással kapcsolatos ügyintézés során, valamint esetleges követelésbehajtási eljárások során történhet adattovábbítás.

7. Ügyintézési hely

 • Cím: 1082 Budapest, Nap utca 6.
 • Tel/Fax.: +36 (1) 791 8882
 • E-mail: office@rezsinullazo.hu

A telefonos ügyfélszolgálat esetében, amennyiben nem rögzítik a beszélgetést, nincs szükség a kifejezett hozzájárulás kérésére, mert a hozzájárulás beszerzése aránytalanul nagy terhet ró az adatkezelőre.

8. Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapít meg.

A Társaság a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Társaság a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a hatóság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az érintett jogainak megóvás, orvoslása érdekében jogosult bírósághoz fordulni. A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Társaság mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

9. Adatvédelmi nyilvántartás

A nyilvántartás célja, hogy az érintettek megismerjék, milyen adatkezelő, milyen adatkezeléseket végez. A nyilvántartást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti.

Hatósági nyilvántartásnak minősül. Addig nem kezdhető meg az adatkezelés, míg azt a Hatóság nyilvántartásba nem veszi.

Minden eltérő célú adatkezelést önállóan be kell jelenteni.
A Társaság adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-112639/2017.

A Társaságköteles bejelenteni nyilvántartásba vétel végett a Hatóságnak:

 • adatkezelés célját
 • jogalapját
 • érintettek körét
 • érintettekre vonatkozó adatok leírását
 • adatok forrását
 • adatok kezelésének időtartamát
 • továbbított adatokat, azok célját, jogalapját, fajtáját, címzettjét
 • adatkezelő feldolgozó megnevezését, azok helyét, tevékenységét
 • alkalmazott technológia jellegét
 • adatvédelmi felelős elérhetőségét.

A nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap a bejelentés. Ezen nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadáskor fel kell tüntetni.

10. Ellenőrzés

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen e szabályzat rendelkezéseinek betartását a Társaságnál adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan kötelesek ellenőrizni.

A Társaságnál a kezelt adatok ellenőrzését az ügyvezető igazgató vagy az általa megbízott adatvédelmi felelős vagy a belső ellenőr bevonásával évente egyszer ellenőrzi.

11. Záró rendelkezések

Ezen szabályzat 2017. január 31. napján lép hatályba.

1. számú melléklet

Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató

(Ügyfelek részére)

A jelen nyilatkozat aláírásával / a www.rezsinullazo.hu oldalon történt egyértelmű elektronikus nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adataimat a REZSINULLÁZÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Rezsinullázó szolgáltatás igénybevételével / http://webiroda.rezsinullazo.hu weboldalon közzétett szolgáltatás megismerésével, ajánlatkéréssel, ajánlat adással összefüggő ügyintézés céljából (így pl.: szerződésrögzítéshez, a vételár megfizetésének nyilvántartásához, számlázáshoz, építőipari, energetikai kivitelezési tevékenység, mérnöki-, szakértői tevékenység, gazdasági tanácsadás, szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez, követeléskezelés), e cél megvalósulásáig felhasználja, kezelje, továbbá a Rezsinullázó szolgáltatás teljesítésében közreműködő, a REZSINULLÁZÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megbízási-, vállalkozási, szállítási jogviszonyban álló alvállalkozója részére átadja.

Ezt meghaladó célból történő adatfelhasználás engedélyezéséről az ügyfél – az eltérő célokat külön-külön X-szel jelölve – nyilatkozhat az alábbiakban.

Tájékoztatjuk, hogy bármely Rezsinullázó szerződés megkötésének nem feltétele, hogy hozzájáruljon adatai alábbiakban részletezett célú felhasználásához. Hozzájárulása esetén a mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatja jogait, kérheti adatai helyesbítését, tiltakozhat és tájékoztatást kérhet adatai kezelésével kapcsolatban, illetve adatai törlését vagy zárolását kérheti postai úton, személyesen a REZSINULLÁZÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megadott címén, illetve információs telefonszámán, e-mail címén. A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 21-22.§-ai rendelkeznek. Az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik, adatkezelő: a REZSINULLÁZÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Az adatok felhasználása az alábbi cél (o)k megvalósulásig, de legfeljebb a jelen hozzájárulása visszavonásáig történhet.

Adatait a REZSINULLÁZÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi célra kívánja felhasználni és kezelni (hozzájárulását vagy annak megtagadását, X-szel jelezze):

n hozzájárulok / n nem járulok hozzá: szolgáltatásismertető küldése, üzleti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljára, a REZSINULLÁZÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság marketing adatbázisa bővítéséhez,

n hozzájárulok / n nem járulok hozzá: elektronikus hírlevél küldése céljából.

Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a REZSINULLÁZÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az általam fent bejelölt célra felhasználja és kezelje.

Hozzájárulásom önként, a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályzat a http://webiroda.rezsinullazo.hu oldalon elérhető.

Budapest, 2017.

…………………………………………..

error: Content is protected !!