ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelési tájékoztató REZSINULLÁZÓ Kft. -vel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelésről:

 

  1. Adatkezelő: REZSINULLÁZÓ Kft. (cím: 1204 Budapest, Rezeda utca 24., cjsz: 01-09-275379, a továbbiakban “REZSINULLÁZÓ ”).

 

  1. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

 

  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkategória Adatkezelés időtartama
1.

Szolgáltatásnyújtás:

REZSINULLÁZÓ Kft. által magánszemélyek részére végzett pályázati tanácsadás, rezsicsökkentési témájú pályázatokról történő tájékoztatás, információnyújtás, lakáskorszerűsítési          célú          támogatásokról, lehetőségekről való tájékoztatás, műszaki előkészítési folyamat, műszaki kivitelezés, lebonyolítás;

GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése

név, lakcím, elektronikus levélcím, telefonszám, helyszíni felmérés címe, ingatlan                  adatai, rezsiköltségek (villany és gázszámla)          összege,

kapcsolattartó           neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme

A szerződés megkötésétől számított 5 év (elévülési idő)+60 nap
2 Számlázás: Szerződéshez kapcsolódó díj/ellenérték beszedés, díj/ellenérték elszámolása, számla kiállítása, bizonylatolás, téves befizetés kezelése, pénzügyi nyilvántartás vezetés.

GDPR 6.§. (1) c. – Jogi

kötelezettség       teljesítése; Számv. tv. 169. § (2)

teljes név/cégnév/egyéni vállalkozó neve, cím, számla száma, számla adatok számla           kiállításától számított 8 év + 60 nap
3. Ügyfélszolgálati         adatkezelés:         Ügyfelek megkülönböztetése, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás, telefonos panasz nyilvántartása, telefonon bejelentett panasz rögzítése

GDPR   6.§.   (1)   c.   –  Jogi

kötelezettség       teljesítése; Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése;

teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, telefonos bejelentett panasz nyilvántartási         száma, panasz ügy nyilvántartási száma

elállástól számított 5 év (elévülés) + 60 nap; panasz bejelentésétől számított 3 év (elévülés) + 60 nap; telefonon         bejelentett

panasz          megtételétől számított 5 év + 60 nap

 

  1. REZSINULLÁZÓ feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

 

  1. Adatfeldolgozók:

 

Név: Számlázás, IT, Ügyfélszolgálat Székhely: 1204 Budapest, Rezeda utca 24.

Kezelt adatok köre: Ügyfél által megadott adatok Tevékenység: adattárolás

 

  1. Címzetti csoportok:

 

REZSINULLÁZÓ Kft.-vel vállalkozási vagy alvállalkozási jogviszonyban álló vállalkozók, aki vagy amely a REZSINULLÁZÓ Kft. tevékenységének meghatározott részét látják el, különösen szakértői, mérnöki tanácsadás, beruházások lebonyolítása.

 

  1. Érintett jogai:

 

 A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.

 A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig.

 Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére. Az adatokat „.xls” vagy „.pdf” fájlformátumban adjuk ki.

 Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.

Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

 

  1. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon:

+36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu

 

  1. Az adatok megadása Ön részéről szerződéses kötelezettségen, vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.A szerződés teljesítéséhez szükségesek a REZSINULLÁZÓ Kft. által kért adatok. A szerződéskötésnek feltétele a szerződéses adatok megadása. A szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés REZSINULLÁZÓ Kft. részéről nem teljesíthető.

 

  1. REZSINULLÁZÓ Kft. profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül

 

  1. A személyes adatok kezelésére a http://rezsinullazo.hu/ oldalon elérhető adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó.

 

Bankkártyás fizetés Simple Pay-el:
Tudomásul veszem, hogy Szolgáltató által a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által
továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási név és cím, e-mail, telefonszám.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok

 

NYILATKOZATOK

 

Alulírott tudomásul veszem, hogy a REZSINULLÁZÓ Kft.-vel létrejött szerződés és az alapján nyújtott szolgáltatás során az általam önkéntes módon megadott adatkezeléssel érintett adataimat a szolgáltató a fenti célból kezelheti és feldolgozhatja, továbbíthatja. A szolgáltató adatkezelési szabályzatát a http://rezsinullazo.hu oldalon, jelen nyilatkozat aláírását megelőzően megismertem.

 

Alulírott a tájékoztatást elolvastam, megértettem, melynek megtörténtét aláírásommal igazolom. Kelt: ……………………………….., ……………………………………….

 
   

Aláírás

error: Content is protected !!