ÁSZF – Országos Rezsinullázó Program

Általános Szerződési Feltételek

Országos REZSINULLÁZÓ Program

1.       Fogalom meghatározások:

ÁSZF: Az „ÁSZF” rövidítés alatt minden esetben jelen Általános Szerződési Feltétel értendő.

Hitelprogram: a Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energiafelhasználásának növelését célzó hitel.

Kormányrendelet: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Ügyfél:

a)    Olyan természetes személy, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan
– kizárólagos vagy meghatározott hányadának – tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a természetes személy állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye.

b)    Társasházként működő lakóépület, amely a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha a kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában álló önálló lakások száma eléri az önálló lakások és nem lakások céljára szolgáló önálló helyiségek (darabszám) összegének 70 %-át.

c)    Lakásszövetkezet, amely a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha a kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatban álló lakások száma eléri a lakások és nem lakások céljára szolgáló önálló helyiségek (darabszám) összegének 70 %-át.

1.5.    Fogyasztó: Természetes személy ügyfél. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ÁSZF rendelkezéseiben az Ügyfél megjelölés vonatkozásában a természetes személy ügyfelet is érteni kell, azonban a Fogyasztó meghatározás kizárólag a természetes személy jelölésére szolgál.

1.6.    Ingatlan: a Hitelprogram keretében támogatható egy épületgépészeti rendszeren működő ingatlan. Az Ügyfél és a Szolgáltató megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF vonatkozásában a következő megjelölésű ingatlanokat tekintik Ingatlannak: családi ház, lakóház, lakóépület, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, társasházi lakóépület, lakásszövetkezeti lakóépület, társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás.

1.7.    Szolgáltató: a REZSINULLÁZÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1201 Budapest, Ady Endre utca 204.; cégjegyzékszám: 01-09-275379).

1.8.    Országos rezsinullázó program: a Szolgáltató közreműködésével működtetett országos energetikai és pályázati program.

1.9.    Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és az Ügyfél között az Országos rezsinullázó program keretében a műszaki előkészítési és tervezési szolgáltatások vonatkozásában létrejött szerződés.

1.9.    Rezsiköltség: Az Ingatlan vonatkozásában felmerült gáz- és villanyköltség. Amennyiben a Felek a gáz- és villanyköltségtől eltérő költségnemeket is a rezsiköltségek közé sorolnak, azt külön rögzítik az Egyedi Szerződésben.

1.10. A Szolgáltató honlapja:  a www.rezsinullazo.hu illetve az Ügyfél részére megadott egyéb URL cím.

1.11. On-line fizetés: Amennyiben a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás megrendelése a Szolgáltató honlapján történik, az Ügyfélnek lehetősége van – választása szerint – a Szolgáltató honlapján keresztül – ezen fizetési módozatnak megfelelő bankkártyával – fizetést teljesíteni a Szolgáltató felé.

1.12.  Adatbekérő: az Egyedi Szerződésben a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás elvégzéséhez szükséges dokumentumok és csatolmányok összessége (így különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlannal kapcsolatos adatlap, az Ingatlan tulajdoni lapja és a tulajdonos munkáltatói igazolása).

2.       A Szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések:

2.1.    A Szolgáltató az Egyedi Szerződés aláírásával vállalja, hogy az Egyedi Szerződésben meghatározott Ingatlan vonatkozásában az Országos rezsinullázó program keretein belül műszaki előkészítési és tervezési szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére.

2.2.    A fenti pontban megjelölt szolgáltatás célja, hogy az Ingatlan – Egyedi Szerződés aláírásakor fennálló – Rezsiköltsége nullázásra vagy jelentős mértékű csökkentésre kerüljenek.

2.3.    Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a műszaki előkészítési és tervezési szolgáltatás keretein belül minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Ingatlan Rezsiköltségének nullázása vagy jelentős mértékű csökkentése megvalósulhasson, azonban a Szolgáltató a Rezsiköltség csökkenésének vagy a csökkenés tartós ideig történő fennmaradásának elmaradásáért nem tartozik felelősséggel az Ügyfél felé.

2.4.    Az Ügyfél kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond azon jogáról, hogy az Egyedi Szerződésben meghatározott műszaki és tervezési szolgáltatásra hivatkozással a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen igényérvényesítéssel fellépjen a rezsiköltség csökkenésének vagy a csökkenés tartós ideig történő fennmaradásának elmaradása vonatkozásában.

2.5.    Az Egyedi Szerződés tartalmazza a műszaki és tervezési szolgáltatás egyes részfeladatait, amelyet a Szolgáltató vállal elvégezni az Ügyfél felé a szolgáltatással elérni kívánt cél megvalósítása érdekében.

2.6.    Az Ügyfél és a Szolgáltató között az Egyedi Szerződés alapján határozott időtartamra jön létre jogviszony, amely időtartam minden esetben az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra.

2.7.    Papír alapú szerződéskötés esetén a Szolgáltató egy másolati példányt átad az Ügyfél részére vagy papíralapon visszaigazolja a szerződéskötést. Amennyiben a szerződéskötés a Szolgáltató honlapján keresztül történik, a Szolgáltató a szerződéskötést elektronikus úton visszaigazolja.

2.8.    Az Egyedi Szerződés megkötését követően legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolást ad az Ügyfélnek a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza az ÁSZF-et, kivéve, ha azt a Szolgáltató már korábban megküldte az Ügyfél részére.

2.9.    Az Ügyfél az Egyedi Szerződésben vállalja, hogy a szerződés aláírását követően meghatározott időtartamon belül elektronikus úton (e-mail cím: office@rezsinullazo.hu) vagy a Szolgáltató honlapján keresztül az Adatbekérő dokumentumait és csatolmányait a Szolgáltató részére megküldi.

2.10. Szolgáltató a feladatellátás során önállóan jár el, az egyes részfeladatokhoz – közreműködő szakértői szervezetekként – alvállalkozókat, illetve teljesítési segédeket vonhat be, akikért sajátjaként felel.

3.       A díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezések

3.1.    Az Ügyfél az Egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatás díját legfeljebb kettő ütemben köteles az Egyedi Szerződésben meghatározott összegben megfizetni a Szolgáltató részére.

3.2.    Amennyiben a díjfizetés kettő részletben történik, az első részlet megfizetésére az Egyedi Szerződés aláírását követő 8 (nyolc) napon belül köteles az Ügyfél a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján. A második részlet megfizetésére a pályázati mellékletek megküldését megelőzően a Szolgáltató által kiállított végszámla alapján köteles az Ügyfél.

3.3.    Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót általános forgalmi adófizetési kötelezettség terheli, amely adónem mértéke – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – és összege minden esetben feltüntetésre kerül a Szolgáltató által kiállított számlán és/vagy díjbekérőn.

3.4.    A Szolgáltató az Egyedi Szerződéshez kapcsolódó egyedi körülmények alapján az Ügyfél részére kedvezményes díjfizetést jogosult meghatározni, amely nem jelenti azt, hogy valamennyi Ügyfél jogosult a Szolgáltató által az adott Egyedi Szerződés vonatkozásában meghatározott kedvezményes díjra.

3.5.    A Szolgáltató és az Ügyfél a kedvezményes díjszabást minden esetben egyedileg tárgyalják meg és rögzítik az Egyedi Szerződésben. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy nem jogosult a kedvezményes díjszabás elmaradása esetén igényérvényesítéssel fellépni a Szolgáltatóval szemben.

3.6.    Az Egyedi Szerződésben meghatározott díj kizárólag az Egyedi Szerződéssel érintett egy épületgépészeti rendszeren működő Ingatlan vonatkozásában értendő.

3.7.    Az Ügyfél a Szolgáltató honlapján történő megrendelés esetén választása szerint on-line fizetés útján is teljesíthet a Szolgáltató részére, amely fizetést követően a Szolgáltató számlát állít ki az Ügyfél részére.

3.8.    Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató honlapján történő on-line fizetés igénybevételéhez szükséges feltételek megteremtéséhez a Szolgáltató harmadik személy szolgáltatását veszi igénybe. Az on-line fizetés során az Ügyfelet ért bármely káresemény vonatkozásában a Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség.

3.9.    Az Ügyfél kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond azon jogáról, hogy az on-line fizetés során az Ügyfelet ért káresemény vonatkozásában a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen igényérvényesítéssel lépjen fel.

3.10.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által vállalt szolgáltatáshoz kapcsolódó díjon felül egyéb költség megfizetése is terheli az Ügyfelet, a költségfizetés pontos fizetési ütemezése, mértéke és összege világosan és jól értelmezhetően kerül feltüntetésre az Egyedi Szerződében.

4.       A Szolgáltató elérhetőségei és a kommunikáció

4.1.    A Szolgáltató rögzíti, hogy az Ügyfél az alábbi elérhetőségeken keresztül tarthatja a kapcsolatot a Szolgáltatóval:

          postacím: 1082 Budapest, Nap utca 6.

telefon: +36-1-791-8882,

e-mail: office@rezsinullazo.hu

4.2.    A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Egyedi Szerződés alapján közöttük létrejött jogviszony vonatkozásában elsődlegesen elektronikus úton kommunikálnak egymással, az elektronikus kommunikációtól csak közös megegyezéssel térhetnek el. A Szolgáltató elektronikus elérhetősége a 4.1. pontban meghatározott e-mail cím, az Ügyfél elektronikus elérhetősége pedig rögzítésre kerül az Egyedi Szerződésben.

4.3.    A Felek megállapodnak továbbá, hogy a 4.2. pontban meghatározott e-mail címre küldött üzenetet közöltnek tekintik az üzenet másik félhez történő megküldésével egyidejűleg.

5.       A Fogyasztó elállási és felmondási joga

5.1.    A Fogyasztót a Kormányrendelet 20. §-a alapján indokolás nélküli elállási jog illeti meg az Egyedi Szerződés létrejöttétől számított 14 (tizennégy) napon belül, feltéve, hogy a szerződés üzlethelyiségen kívül jött létre a felek között.

5.2.    Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten – írásban vagy tartós adathordozón – közli a Szolgáltatóval, hogy az Egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítését a fenti 14 (tizennégy) napos határidő lejárta előtt kezdje meg, a Fogyasztót az Egyedi Szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

5.3.    Ha az 5.2. pont szerinti esetben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az Egyedi Szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltatás számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget az Egyedi Szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

5.4.    A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának az Egyedi Szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

5.5.    Amennyiben a Fogyasztó nem kérte az 5.2. szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését és ennek ellenére a Szolgáltató a 14 napos határidőn belül a teljesítést megkezdi, a Fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem viseli a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit.

5.6.    Ha az Egyedi Szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

5.7.    A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az elállási jogát a Kormányrendelet
2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

5.8.    A Fogyasztó elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltató részére.

5.9.    A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a Kormányrendeletben meghatározott elállási jogát a Kormányrendelet 22. §-ával összhangban gyakorolta.

5.10. Ha a Fogyasztó a Kormányrendelet 22. §-ának megfelelően eláll a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

5.11. A Kormányrendelet 22. §-ának megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató az a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

5.12. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti.

5.13. A Felek rögzítik, hogy ha az Egyedi Szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik és a Fogyasztó a Kormányrendelet 20. § szerinti elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, a járulékos szerződés is megszüntetésre kerül.

5.14.  A Fogyasztó a Szolgáltatónak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a Kormányrendelet 24-26. §-ában meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.

5.15. A Szolgáltató köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

6.       Kellékszavatosság és termékszavatosság

6.1.    A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: „Ptk.” – alapján a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

6.2.    A Fogyasztó kifejezetten rögzíti, hogy a kellékszavatossággal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben tisztában van, a kellékszavatossággal kapcsolatban gyakorolható jogairól teljes körű tájékoztatást kapott a Szolgáltatótól, amely tájékoztatás világos volt és egyértelmű.

6.3.    A Felek közösen megállapítják, hogy az Egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatás vonatkozásában a termékszavatosság és a fogalmilag kizárt.

7.       Jótállás

7.1.    A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a teljesítéstől számított 60 (hatvan) napos jótállást vállal az Egyedi Szerződés megfelelő teljesítéséért.

7.2.    A Fogyasztó kifejezetten rögzíti, hogy megismerte a Kormányrendelet 3. számú mellékeltét és felvilágosítást kapott a kellékszavatosság, valamint a jótállás közötti különbségről, amely felvilágosítás érthető és világos volt számára.

8.       Panaszkezelés, vitarendezés

8.1.    A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy panaszát írásban a Szolgáltató részére postai úton (cím: 1082 Budapest, Nap utca 6.) vagy elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: office@rezsinullazo.hu) terjesztheti elő, az írásban rögzített panasza továbbítása mellett.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

8.2.    A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti, az Egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, továbbá e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a Fogyasztó békéltető testülethez fordulhat.

8.3.    A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.4.    A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

8.5.    A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Fogyasztót, hogy az Egyedi Szerződésből eredő esetleges jogviták eldöntésére értékhatártól függően a Budaörsi Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagosan illetékességét kötik ki a szerződő felek.

9.       Az Egyedi Szerződés megszűnése

9.1.    A Felek közötti szerződéses jogviszony megszűnik az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartam leteltével, illetve a határozott időtartamon belüli szerződésszerű teljesítéssel.

9.2.    Amennyiben az Ügyfél az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartamon belül nem küldi meg a Szolgáltató részére az Adatbekérő dokumentumait és csatolmányait, a Szolgáltató – határidő tűzésével – felszólítást küld az Ügyfél részére és ha ezen határidőt is elmulasztja az Ügyfél, a Szolgáltató jogosult egyoldalú – elektronikus úton megküldött – nyilatkozattal az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

9.3.    A Felek a közöttük létrejött jogviszonyt rendes felmondással nem szüntethetik meg, kivéve akkor, ha ezen jogosultságukat az Egyedi Szerződésben kifejezetten rögzítik.

9.4.    A Felek a közöttük létrejött jogviszonyt rendkívüli – azonnali hatályú – felmondással súlyos szerződésszegés esetén megszüntethetik. A rendkívüli felmondás abban az esetben lehetséges, ha a fél nem tesz eleget a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeinek, és azt megfelelő póthatáridőt tartalmazó felhívás ellenére sem orvosolja. Az Ügyfél és a Szolgáltató megállapodnak, hogy az Ügyfél díjfizetésének elmulasztása esetén a Szolgáltató felszólításban megjelölt határidő elmulasztását követően a Szolgáltató rendkívüli felmondással megszüntetheti az Egyedi Szerződést.

9.5.    A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a közöttük létrejött jogviszony megszüntetésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat abban az esetben hatályosul, ha a másik fél részére az Egyedi Szerződésben rögzített e-mail címre vagy címről a jognyilatkozat elküldésre kerül.

9.6.    A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszony megszűnik, ha a Fogyasztó gyakorolja a Kormányrendeletben rögzített elállási vagy felmondási jogát.

10.     Záró rendelkezések

10.1. A jelen ÁSZF a Szolgáltató honlapján bárki által elérhető. A Szolgáltató az ÁSZF-et az Ügyfél részére az Egyedi Szerződés aláírását követően elektronikus úton küldi meg, papír alapon kizárólag akkor, ha azt az Ügyfél igényli.

10.2. Az Ügyfél kifejezetten rögzíti, hogy az ÁSZF-et elolvasta, értelmezte és az számára világosan tartalmazza az Egyedi Szerződés alapján közötte és a Szolgáltató között létrejött jogviszony tartalmi elemeit.

10.3. A Fogyasztó kifejezetten rögzíti, hogy a Szolgáltatótól megkapta azt a tájékoztatást, miszerint a Kormányrendelet 29. §-a alapján a Fogyasztót mely esetben nem illeti meg a Kormányrendelet 20. § szerinti jog (elállás és felmondás joga).

10.4. A Fogyasztó kijelenti, hogy a 10.3. pontban rögzített tájékoztatást nem igényli papíralapon és elektronikus úton sem.

10.5. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Kormányrendelet hatályos szövege a Szolgáltató honlapján elérhető. A Fogyasztó kijelenti, hogy amennyiben a Kormányrendelet rendelkezéseivel kapcsolatban kérdése merül fel, azt haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé.

10.6. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

10.7. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Fogyasztót, hogy a Szolgáltatónál bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amely megfelel a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben rögzített tartalmi és formai követelményeknek.

10.8. A Fogyasztó kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltató a Kormányrendeletben rögzített tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A Fogyasztó kijelenti, hogy az ÁSZF-ben rögzített tájékoztatást megértette, a tájékoztatások világosan és egyértelműen, a Fogyasztó számára érthető módon kerültek megfogalmazásra.

10.9. A Felek között létrejött Egyedi Szerződés kizárólag közös megegyezéssel írásban módosítható.

10.10.  A Felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

Jelen ÁSZF 2017.03.01. napjától hatályos.


custom_page_img1
small_box1 small_box2 small_box3

Rezsinullázó kalkulátor

m2
Ft
Ft
Évente ennyit takaríthat meg:
0 Ft

Partnereink

botton_logo

Miért éri meg?

Magánszemélyként,- Vállalkozóként, - Közhasznú Szervezetként elsősorban csupán döntés kérdése, hogy véget vet-e a folyamatos villany-, és gázfogyasztással járó költségeknek! Kérjen egyedi ajánlatot saját REZSINULLÁZÓ rendszerére, használja fel a korlátlanul rendelkezésre álló megújuló energiaforrások kombinációját, és szabaduljon meg végleg az energiafogyasztással járó kiadásoktól.

Energia Mentoraink készséggel állnak rendelkezésre.